Đang tải dữ liệu ...
Danh mục
0
Hà Nội
Tất cả
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]

Mua sắm, Mẹ và bé

Rồng bay ra mắt chức năng mới: uptin qua ứng dụng Facebook Message. Tìm hiểu thêm

Báo giá cá hồi

Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

20:08 | 20/10/2011 | Hà Nội

Lượt xem tin

1.103

Mã tin

16288350

Chat với chủ tin
Mua quyền ưu tiên cho tin

 


                                      COÂNG TY TNHH MTV TM THÖÏC PHAÅM XANH

 

 

 

 

 

                                      Ñòa chæ: 98/44 Vaïn Kieáp,F.3,Q.Bình Thaïnh

 

 

                                     Ñieän thoaïi:08.66843018 -097.484.12.12 Mr.CHUNG

 

                                    mail: chung83dh2310@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

               BAÙO GIAÙ KHAÙCH HAØNG

THÖÏC PHAÅM ÑOÂNG LAÏNH

 

 

 

TEÂN SAÛN PHAÅM

SUAÁT XÖÙ

SEZE

 ÑÔN GIAÙ/ 1KG

GHI CHU

CAÙ HOÀI TÖÔI (nguyeân con)

NA UY

5-8KG

200.000

ñaët haøng tröôùc. Soá löôïng treân 1 taán

CAÙ HOÀI  TÖÔI FILET 

NA UY

1.8-3KG

350.000

ñaët haøng tröôùc. Soá löôïng khoâng yeâu caàu

CAÙ HOÀI ÑOÂNG LAÏNH

NA UY

5-8KG

200.000

soá löôïng coøn 400kg

CAÙ HOÀI ÑOÂNG LAÏNH

NA UY

5-8KG

220.000

ñaët haøng tröôùc

ÑAÀU CAÙ HOÀI

NA UY

0.4g-0.6g

32.000

""   ""

LÖÔØN CAÙ HOÀI

NA UY

20KG/1THUNG

75.000

""   ""

CAÙ TRÖÙNG LOAÏI 1

CANADA

1 VÆ 0.2KG

65.000

""   ""

CAÙ TRÖÙNG LOAÏI 2

CANADA

1 VÆ  0.5KG

35.000

khoâng coù tröùng

CAÙ HOÀI FILE CĂT LAT ÑOÂNG LAÏNH

NA UY

0.3KG/ TUÙI

85.000

ñaët haøng tröôùc soá löôïng treân 100kg,hang naøy ñang HOT

BAÏCH TUOÂÄC

VN

1KG-4KG/1CON

100.000

 

ĐẦU MỰC

VN

1kg/bich

110.000

 

MỰC ONG (TRẮNG)

VN

3PC/KG

135.000

 

 

 

 

 

 

giaù aùp duïng cho ñaïi lyù ñeân khi coù baûng baùo gia môùi

 

 

 

hình thöùc thanh toaùn TIEÀN MAËT : TK NGAÂN HAØNG VIETCOMBANK

 

CHI NHAÙNH TAÂN ÑÒNH Q3 TPHCM STK 0371003936733 chuû tk ÑAËNG THAØNH CHUNG

raát mong hôïp taùc vôùi quyù khaùch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Báo giá cá hồi

Tham khảo thêm: LOA
Lưu tin
Chia sẻ
Các tin cùng chuyên mục rao vặt
Tìm kiếm nhanh chuyên mục
Xem theo tỉnh thànhVề đầu trang
Chia sẻ trang này
Loading...