Báo giá cá hồi 16288350 | Rongbay.com
Đang tải dữ liệu ...
Danh mục
0
Hà Nội
Tất cả
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]

Mua sắm, Mẹ và bé

Rồng bay ra mắt chức năng mới: uptin qua ứng dụng Facebook Message. Tìm hiểu thêm

Mua vị trí tin nổi bật tại đây

Báo giá cá hồi

Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

20:08 | 20/10/2011 | Hà Nội

Lượt xem tin

1.106

Mã tin

16288350

Chat với chủ tin
Mua quyền ưu tiên cho tin

 


                                      COÂNG TY TNHH MTV TM THÖÏC PHAÅM XANH

 

 

 

 

 

                                      Ñòa chæ: 98/44 Vaïn Kieáp,F.3,Q.Bình Thaïnh

 

 

                                     Ñieän thoaïi:08.66843018 -097.484.12.12 Mr.CHUNG

 

                                    mail: chung83dh2310@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

               BAÙO GIAÙ KHAÙCH HAØNG

THÖÏC PHAÅM ÑOÂNG LAÏNH

 

 

 

TEÂN SAÛN PHAÅM

SUAÁT XÖÙ

SEZE

 ÑÔN GIAÙ/ 1KG

GHI CHU

CAÙ HOÀI TÖÔI (nguyeân con)

NA UY

5-8KG

200.000

ñaët haøng tröôùc. Soá löôïng treân 1 taán

CAÙ HOÀI  TÖÔI FILET 

NA UY

1.8-3KG

350.000

ñaët haøng tröôùc. Soá löôïng khoâng yeâu caàu

CAÙ HOÀI ÑOÂNG LAÏNH

NA UY

5-8KG

200.000

soá löôïng coøn 400kg

CAÙ HOÀI ÑOÂNG LAÏNH

NA UY

5-8KG

220.000

ñaët haøng tröôùc

ÑAÀU CAÙ HOÀI

NA UY

0.4g-0.6g

32.000

""   ""

LÖÔØN CAÙ HOÀI

NA UY

20KG/1THUNG

75.000

""   ""

CAÙ TRÖÙNG LOAÏI 1

CANADA

1 VÆ 0.2KG

65.000

""   ""

CAÙ TRÖÙNG LOAÏI 2

CANADA

1 VÆ  0.5KG

35.000

khoâng coù tröùng

CAÙ HOÀI FILE CĂT LAT ÑOÂNG LAÏNH

NA UY

0.3KG/ TUÙI

85.000

ñaët haøng tröôùc soá löôïng treân 100kg,hang naøy ñang HOT

BAÏCH TUOÂÄC

VN

1KG-4KG/1CON

100.000

 

ĐẦU MỰC

VN

1kg/bich

110.000

 

MỰC ONG (TRẮNG)

VN

3PC/KG

135.000

 

 

 

 

 

 

giaù aùp duïng cho ñaïi lyù ñeân khi coù baûng baùo gia môùi

 

 

 

hình thöùc thanh toaùn TIEÀN MAËT : TK NGAÂN HAØNG VIETCOMBANK

 

CHI NHAÙNH TAÂN ÑÒNH Q3 TPHCM STK 0371003936733 chuû tk ÑAËNG THAØNH CHUNG

raát mong hôïp taùc vôùi quyù khaùch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Báo giá cá hồi

Tham khảo thêm: LOA
Lưu tin
Chia sẻ
Like Rồng bay để cập nhật nhiều tin đăng mỗi ngày
Các tin cùng chuyên mục rao vặt
Tìm kiếm nhanh chuyên mục
Xem theo tỉnh thànhVề đầu trang
Chia sẻ trang này
Loading...