Đang tải dữ liệu ...
Về trang chủ
Điện thoại
Trang chủ chợ sim Đăng tin
Đang tải dữ liệu...

Sim năm sinh 199x

0944688688
Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

22:18 | 02/07/2019 | Hà Nội

Lượt xem tin

557

Mã tin

20613789

0944688688

Chat với chủ tin

Mua quyền ưu tiên cho tin

0939.5.3.1990 = 4.0tr

0907.3.6.1990 = 3.5tr

0901.2.4.1990 = 2.5tr

0901.00.1990 = 4.0tr

0899.6.6.1990 = 5.0tr

0899.6.9.1990 = 3.0tr

0899.6.5.1990 = 2.5tr

0899.6.7.1990 = 2.5tr

0899.01.1990 = 2.2tr

0899.03.1990 = 2.2tr

0899.07.1990 = 2.2tr

0907.6.9.1990 = 3.5tr

0939.5.2.1990 = 3.0tr

0907.4.3.1990 = 2.0tr

0907.60.1990 = 1.9tr

0931.00.1990 = 3.0tr

0898.8.4.1990 = 2.2tr

0896.7.2.1990 = 2.5tr

0896.7.3.1990 = 2.5tr

0896.7.4.1990 = 2.0tr

0896.7.1.1990 = 2.5tr

0896.04.1990 = 1.8tr

0896.70.1990 = 1.5tr

0907.4.1.1990 = 2.0tr

0939.2.5.1990 = 2.5tr

0898.8.1.1990 = 3.5tr

0898.8.2.1990 = 3.5tr

0898.8.3.1990 = 3.5tr

***1991***

0898.00.1991 = 3.5tr

0907.1.3.1991 = 3.0tr

0939.8.6.1991 = 8.0tr

0939.5.3.1991 = 4.5tr

0939.3.5.1991 = 4.5tr

0899.6.6.1991 = 8.0tr

0899.6.8.1991 = 7.0tr

0899.6.9.1991 = 5.5tr

0899.6.5.1991 = 3.5tr

0899.6.7.1991 = 3.5tr

0899.01.1991 = 2.5tr

0899.02.1991 = 2.5tr

0899.03.1991 = 2.5tr

0899.05.1991 = 2.5tr

0899.06.1991 = 2.5tr

0939.6.2.1991 = 4.0tr

0939.2.4.1991 = 2.9tr

0939.3.6.1991 = 4.5tr

0896.7.1.1991 = 3.0tr

0896.7.2.1991 = 3.0tr

0896.7.3.1991 = 3.0tr

0896.7.4.1991 = 2.8tr

0896.70.1991 = 1.9tr

0896.04.1991 = 2.5tr

0939.2.6.1991 = 4.5tr

0907.6.5.1991 = 3.9tr

0939.5.5.1991 = 10.0tr

0939.8.4.1991 = 2.5tr

0898.8.2.1991 = 3.5tr

0898.8.3.1991 = 3.5tr

0898.8.1.1991 = 3.5tr

0898.03.1991 = 2.0tr

0939.7.8.1991 = 5.5tr

0939.6.4.1991 = 3.0tr

***1992***

0907.58.1992 = 2.5tr

0907.5.7.1992 = 3.0tr

0907.40.1992 = 1.9tr

0899.6.6.1992 = 5.5tr

0899.6.8.1992 = 5.0tr

0899.6.9.1992 = 3.5tr

0899.6.5.1992 = 3.0tr

0899.6.7.1992 = 3.0tr

0899.00.1992 = 2.5tr

0899.01.1992 = 2.2tr

0899.03.1992 = 2.2tr

0899.05.1992 = 2.2tr

0899.06.1992 = 2.2tr

0899.07.1992 = 2.2tr

09.01.02.1992 = 8.0tr

0901.2.7.1992 = 3.0tr

0939.1.5.1992 = 3.0tr

0939.6.7.1992 = 4.0tr

0907.5.2.1992 = 3.0tr

0931.00.1992 = 3.0tr

0898.00.1992 = 2.0tr

0939.4.7.1992 = 2.2tr

0939.7.4.1992 = 2.2tr

0896.7.1.1992 = 2.0tr

0896.7.4.1992 = 1.9tr

0896.04.1992 = 1.5tr

0896.70.1992 = 1.3tr

0896.7.2.1992 = 2.0tr

0896.7.3.1992 = 2.0tr

0907.4.4.1992 = 2.8tr

0907.3.3.1992 = 4.5tr

0898.8.1.1992 = 3.5tr

0898.8.3.1992 = 3.0tr

0898.8.2.1992 = 3.0tr

0907.1.6.1992 = 2.5tr

***1993***

0907.8.1.1993 = 3.0tr

0899.6.8.1993 = 5.0tr

0899.6.5.1993 = 3.0tr

0899.6.7.1993 = 3.0tr

0899.00.1993 = 2.5tr

0899.01.1993 = 2.2tr

0899.03.1993 = 2.2tr

0899.05.1993 = 2.2tr

0899.06.1993 = 2.2tr

0899.07.1993 = 2.2tr

0939.2.7.1993 = 3.0tr

0907.9.8.1993 = 2.5tr

0898.8.3.1993 = 2.2tr

0907.4.2.1993 = 2.0tr

0898.03.1993 = 1.5tr

0931.00.1993 = 3.0tr

0907.40.1993 = 1.5tr

0896.7.2.1993 = 2.0tr

0896.7.3.1993 = 2.0tr

0896.7.1.1993 = 2.0tr

0896.7.4.1993 = 1.9tr

0896.04.1993 = 1.5tr

0896.70.1993 = 1.3tr

09.01.04.1993 = 6.0tr

0907.4.6.1993 = 2.2tr

0907.7.6.1993 = 3.0tr

0907.8.5.1993 = 3.0tr

0939.7.8.1993 = 3.0tr

0907.5.3.1993 = 2.5tr

0907.5.9.1993 = 2.5tr

0907.3.5.1993 = 2.0tr

0939.6.7.1993 = 2.5tr

***1994***

0907.30.1994 = 1.5tr

0939.06.1994 = 2.5tr

0899.6.6.1994 = 4.0tr

0899.6.8.1994 = 3.0tr

0899.6.9.1994 = 2.8tr

0899.6.5.1994 = 2.5tr

0899.6.7.1994 = 2.5tr

09.01.05.1994 = 6.0tr

09.31.07.1994 = 5.5tr

09.31.08.1994 = 5.5tr

0939.7.7.1994 = 5.5tr

0939.8.1.1994 = 3.0tr

0907.3.5.1994 = 2.5tr

0907.5.8.1994 = 2.5tr

0939.8.4.1994 = 2.5tr

0907.1.4.1994 = 2.2tr

0907.4.2.1994 = 2.2tr

0907.4.8.1994 = 2.2tr

09.31.03.1994 = 5.0tr

0939.9.8.1994 = 4.5tr

0939.1.7.1994 = 4.0tr

0907.2.2.1994 = 3.2tr

0931.00.1994 = 2.5tr

0931.06.1994 = 2.5tr

09.31.05.1994 = 4.5tr

0896.7.1.1994 = 1.9tr

0896.7.3.1994 = 1.9tr

0896.04.1994 = 1.5tr

0896.70.1994 = 1.2tr

0896.7.2.1994 = 1.9tr

0896.7.4.1994 = 1.8tr

0907.3.9.1994 = 3.5tr

0907.2.9.1994 = 2.5tr

0939.6.2.1994 = 2.5tr

0907.5.8.1994 = 1.9tr

0907.6.3.1994 = 1.9tr

0939.5.3.1994 = 1.5tr

0939.2.2.1994 = 3.5tr

0939.3.3.1994 = 3.5tr

0907.3.1.1994 = 1.8tr

0939.4.5.1994 = 2.0tr

***1995***

0896.7.4.1995 = 1.9tr

0896.04.1995 = 1.5tr

0896.7.3.1995 = 2.0tr

0896.7.1.1995 = 2.0tr

0896.7.2.1995 = 2.0tr

0896.70.1995 = 1.3tr

0939.4.4.1995 = 3.0tr

0907.1.4.1995 = 2.5tr

0907.7.5.1995 = 2.5tr

0907.6.9.1995 = 2.5tr

0907.5.8.1995 = 2.5tr

0932.8.1.1995 = 2.5tr

0939.5.6.1995 = 3.5tr

0939.3.7.1995 = 3.0tr

0939.6.6.1995 = 6.0tr

0907.2.8.1995 = 2.5tr

0939.6.4.1995 = 2.0tr

0899.6.6.1995 = 5.0tr

0899.6.8.1995 = 4.0tr

0899.6.9.1995 = 2.8tr

0899.6.5.1995 = 2.5tr

0899.6.7.1995 = 2.5tr

0899.00.1995 = 2.0tr

0939.7.6.1995 = 3.0tr

0907.2.1.1995 = 2.5tr

0939.02.1995 = 2.5tr

0898.03.1995 = 1.5tr

0939.8.4.1995 = 3.5tr

0907.9.4.1995 = 3.0tr

0907.50.1995 = 2.0tr

0898.00.1995 = 1.8tr

09.31.05.1995 = 4.5tr

***1996***

0896.7.1.1996 = 2.0tr

0896.7.2.1996 = 2.0tr

0896.7.3.1996 = 2.0tr

0896.7.4.1996 = 1.9tr

0896.04.1996 = 1.5tr

0896.70.1996 = 1.3tr

0939.3.1.1996 = 3.0tr

0907.8.3.1996 = 2.9tr

0907.5.4.1996 = 2.0tr

0907.5.8.1996 = 2.0tr

0907.2.7.1996 = 3.0tr

0898.03.1996 = 1.8tr

09.01.03.1996 = 6.0tr

0899.6.8.1996 = 4.0tr

0899.6.9.1996 = 2.8tr

0899.6.5.1996 = 2.5tr

0899.6.7.1996 = 2.5tr

09.31.07.1996 = 5.5tr

0939.9.1.1996 = 3.0tr

0907.5.8.1996 = 2.5tr

0907.4.6.1996 = 2.0tr

0907.4.9.1996 = 2.0tr

09.31.03.1996 = 5.0tr

0939.7.1.1996 = 3.5tr

0907.4.3.1996 = 2.5tr

0931.00.1996 = 2.5tr

0898.00.1996 = 1.8tr

0901.2.8.1996 = 2.5tr

***1997***

0934.83.1997 = 2.0tr

0935.32.1997 = 2.0tr

0939.57.1997 = 2.0tr

0931.00.1997 = 2.5tr

0907.7.9.1997 = 6.0tr

0907.6.2.1997 = 2.5tr

0899.6.6.1997 = 4.0tr

0899.6.8.1997 = 4.0tr

0899.6.9.1997 = 2.8tr

0899.6.5.1997 = 2.5tr

0899.6.7.1997 = 2.5tr

0899.00.1997 = 2.0tr

0907.4.4.1997 = 3.0tr

0939.9.8.1997 = 3.0tr

0907.5.6.1997 = 2.5tr

0931.06.1997 = 2.5tr

0907.4.1.1997 = 2.0tr

0932.80.1997 = 1.9tr

09.31.03.1997 = 5.0tr

0901.2.8.1997 = 3.0tr

0932.8.5.1997 = 3.0tr

0939.8.5.1997 = 2.3tr

0907.7.4.1997 = 2.0tr

0901.00.1997 = 2.5tr

0896.7.4.1997 = 1.9tr

0896.04.1997 = 1.5tr

0896.70.1997 = 1.3tr

0896.7.3.1997 = 2.0tr

0896.7.1.1997 = 2.0tr

0896.7.2.1997 = 2.0tr

0899.05.1997 = 1.5tr

0899.01.1997 = 2.0tr

0939.6.5.1997 = 3.0tr

0939.7.2.1997 = 3.0tr

0907.2.2.1997 = 2.5tr

0939.8.1.1997 = 2.0tr

0907.3.1.1997 = 1.5tr

0939.5.2.1997 = 1.6tr

***1998***

0939.6.9.1998 = 3.5tr

0939.1.6.1998 = 3.5tr

0901.2.4.1998 = 2.5tr

09.07.04.1998 = 6.0tr

09.31.08.1998 = 5.5tr

0907.3.3.1998 = 5.0tr

0907.3.8.1998 = 2.5tr

0939.3.1.1998 = 2.5tr

0907.4.7.1998 = 2.0tr

0932.80.1998 = 1.5tr

09.31.03.1998 = 5.0tr

0939.2.1.1998 = 2.5tr

0901.2.7.1998 = 2.5tr

0939.7.8.1998 = 2.5tr

0931.09.1998 = 2.2tr

0939.06.1998 = 2.0tr

0931.04.1998 = 1.9tr

0896.7.2.1998 = 2.0tr

0896.7.3.1998 = 2.0tr

0896.7.1.1998 = 2.0tr

0896.7.4.1998 = 1.9tr

0896.04.1998 = 1.5tr

0896.70.1998 = 1.3tr

0907.6.3.1998 = 2.5tr

0907.5.3.1998 = 2.0tr

0907.5.9.1998 = 2.0tr

0907.6.5.1998 = 2.0tr

0907.8.5.1998 = 1.5tr

0907.7.4.1998 = 1.2tr

0939.70.1998 = 1.2tr

0907.60.1998 = 1.5tr

0939.5.7.1998 = 1.2tr

09.01.08.1998 = 5.0tr

0907.1.6.1998 = 2.0tr

***1999***

0896.7.3.1999 = 11.0tr

0896.7.2.1999 = 11.0tr

0896.7.4.1999 = 9.5tr

0896.04.1999 = 9.0tr

0896.70.1999 = 9.0tr

0782.88.1999 = 19.0tr

07.86.96.1999 = 18.0tr

0768.8.3.1999 = 12.0tr

0898.8.3.1999 = 15.0tr

0898.05.1999 = 10.0tr

0898.03.1999 = 10.0tr

0898.02.1999 = 9.5tr

0702.8.6.1999 = 15.0tr

0702.9.6.1999 = 14.0tr

0702.9.3.1999 = 13.0tr

0704.9.8.1999 = 12.0tr

0702.8.3.1999 = 11.0tr

0702.8.5.1999 = 11.0tr

0704.9.2.1999 = 11.0tr

0704.9.5.1999 = 11.0tr

0702.90.1999 = 10.0tr

0704.7.8.1999 = 9.0tr

0704.8.3.1999 = 9.0tr

0898.8.4.1999 = 10.0tr

Liên hệ: 094.688.688

Zalo: 0944.688.688 – Fb: 0944.688.688

 

Lưu tin
Chia sẻ